Målsättning

Målsättning

Ledord för vår förskola är solidaritet och delaktighet.

Vi vill att dess ord ska genomsyra vår verksamhet, tillsammans med barnen vill vi vara med och göra skillnad. För att synliggöra detta har vi t.ex. ett gemensamt projekt på alla avdelningar under hösten som utmynnar i ett sopp-in/sopp-ut där familjer och andra intresserade bjuds in. Vi samlar då in pengar till olika välgörenhetsprojekt.

En kartläggning av barngruppen görs avdelningsvis i början av varje läsår för att kunna skriva en likabehandlingsplan samt en målsättning med fokus på olika prioriterade områden. Vår målsättning utgår från förskolans läroplan. När vi utvärderar vår verksamhet utgår den från de fyra nedanstående områdena:Förskola och hem - Vi strävar efter att ha en öppen kommunikation mellan vårdnadshavare och pedagoger. Vårdnadshavare har full insyn i verksamheten och förväntas vara delaktiga och intresserade.


Barns delaktighet och inflytande - Barnens intresse och behov ligger till grund för så väl utformningen av miljön som planeringen av utbildningen. Därigenom får barnen en grundläggande förståelse för vad demokrati är. 


Omsorg, utveckling och lärande - Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden för utbildningen. Detta bidrar till att barnet utvecklar en förståelse för både sig själv och sin omvärld.


Normer och värden - Vi arbetar för att barnen ska förstå och respektera sig själv och andra och att den empatiska förmågan ska stärkas.Hem och förskola


En gång om året erbjuds föräldrarna utvecklingssamtal med någon av avdelningens personal. Barnen på avdelningen med de äldsta barnen är också med på dessa samtal. Vi har fokus inställt på barnets styrkor och kompetenser.Barns inflytande

Barn har många idéer och det är viktigt att vara lyhörd och ta tillvara dem. Saker som barnet tycker måste bemötas med både respekt och ibland ifrågasättande. Barnet får berätta och personalen stödjer.


Konflikter uppstår varje dag, om stort som smått. Barnen får lära sig att ta och ha inflytande i situationerna som uppstår. Vi är tydliga i vårt sätt för att barnet ska våga ha inflytande. De får lära sig att alla ska få komma tals och vikten av att lyssna när någon annan av barnen eller personalen talar - i stor eller liten grupp.


Utveckling och lärande

Våra pedagogiska miljöer har ett varierat material för skapande och lekande. Det ska vara lättilgängligt och synligt. I läroplanen finns tydligt formulerat vilket vårt uppdrag är. Barnens intresse är grunden för vårt projektarbete och en förutsättning för utveckling och lärande. Vi väljer att som grund för vårt kvalitetsarbete använda oss av pedagogisk dokumentation.Detta är ingen enkel metod utan ett förhållningssätt, ett arbetssätt som tvingar oss att reflektera över vår barnsyn och kunskapssyn. Det är också ett verktyg för en demokratisk dialog. Pedagogisk dokumentation handlar inte om att värdera barn utan att förstå dem bättre. Vi kan på så vis ta till vara deras idéer och intressen. Dokumentationen ska hjälpa oss att få syn på såväl barnens som pedagogernas lärprocesser.Normer och värden

Barnen får lära sig att ifrågasätta och blir lyssnade på. De uppmanas att tänka självständigt och att klara sig själva. Vi försöker att inte vara för snabba med att ge svar och hjälpa till.


Stommen läggs redan här - vi visar att barn och vuxna har lika värde och visar barnet respekt för vad barnet tycker.