Målsättning

Målsättning

Ledord för vår förskola är Solidaritet och delaktighet; 

det här vill vi ska genomsyra vår verksamhet, vi ska lära oss att vi kan göra skillnad. För att synliggöra detta har vi t.ex. ett tre veckors gemensamt projekt på alla avdelningar under h-t som utmynnar i ett sopp-in där boende i huset samt familjer bjuds in. Vi samlar då in pengar till olika välgörenhetsprojekt.

Varje termin gör varje avdelning en kartläggning av barngruppen för att kunna skriva en likabehandlingsplan samt en målsättning med fokus på olika prioriterade områden. Vår målsättning utgår från förskolans läroplan. När vi utvärderar vår verksamhet utgår den från de fyra nedanstående områdena:Hem och förskola - Vi försöker ha en öppen kommunikation mellan föräldrar och personal. Föräldrar har full insyn i verksamheten och förväntas vara delaktiga och intresserade


Barns inflytande - Barnen är delaktiga i tyckande och bestämmande enligt demokratiska principer.


Utveckling och lärande - Vi främjar barnens motoriska, språkliga, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Varje barn ges möjlighet att utifrån sin utveckling reflektera över sitt eget lärande.


Normer och värden - Vi arbetar för att barnen ska förstå och respektera sig själv och andra och att den empatiska förmågan ska stärkas.Hem och förskola


En gång om året erbjuds föräldrarna utvecklingssamtal med någon av avdelningens personal. Barnen på avdelningen med de äldsta barnen är också med på dessa samtal. Vi har fokus inställt på barnets styrkor och kompetenser.Barns inflytande

Barn har många idéer och det är viktigt att vara lyhörd och ta tillvara dem. Saker som barnet tycker måste bemötas med både respekt och ibland ifrågasättande. Barnet får berätta och personalen stödjer.


Konflikter uppstår varje dag, om stort som smått. Barnen får lära sig att ta och ha inflytande i situationerna som uppstår. Vi är tydliga i vårt sätt för att barnet ska våga ha inflytande. De får lära sig att alla ska få komma tals och vikten av att lyssna när någon annan av barnen eller personalen talar - i stor eller liten grupp.


Utveckling och lärande

Våra pedagogiska miljöer har ett varierat material för skapande och lekande. Det ska vara lättilgängligt och synligt. I läroplanen finns tydligt formulerat vilket vårt uppdrag är. Barnens intresse är grunden för vårt projektarbete och en förutsättning för utveckling och lärande. Vi väljer att som grund för vårt kvalitetsarbete använda oss av pedagogisk dokumentation.Detta är ingen enkel metod utan ett förhållningssätt, ett arbetssätt som tvingar oss att reflektera över vår barnsyn och kunskapssyn. Det är också ett verktyg för en demokratisk dialog. Pedagogisk dokumentation handlar inte om att värdera barn utan att förstå dem bättre. Vi kan på så vis ta till vara deras idéer och intressen. Dokumentationen ska hjälpa oss att få syn på såväl barnens som pedagogernas lärprocesser.Normer och värden

Barnen får lära sig att ifrågasätta och blir lyssnade på. De uppmanas att tänka självständigt och att klara sig själva. Vi försöker att inte vara för snabba med att ge svar och hjälpa till.


Stommen läggs redan här - vi visar att barn och vuxna har lika värde och visar barnet respekt för vad barnet tycker.


Sandfallets Förskola

Stubbvägen 12, 433 47 PARTILLE. info@sandfalletsforskola.se