Avdelningar


Avdelningar


Vi har tre avdelningar: Myran, Igelkotten och Ekorren.


Myran är en yngrebarnsavdelning för barn från ca 1-3 år. Det finns här ca 12 platser och tre pedagoger.


Med hög personaltäthet och barn i sin egen ålder får de yngsta barnen chansen att på ett lugnt sätt vänja sig vid förskolemiljön.


När barnen är stora nog flyttar de till Igelkotten som är vår mellanbarnsavdelning och så småningom till Ekorren som är avdelningen där de äldsta barnen går.


Igelkotten har ca 15 platser och tre pedagoger. Ekorren har ca 16 platser och två pedagoger. Under eftermiddagarna arbetar en vårdnadshavare på Ekorren tillsammans med en pedagog. 


Vi har åldershomogena grupper för att på bästa sätt tillgodose varje åldersgrupps olika behov.


Vi tillämpar även personalrotation som innebär att barnen har en pedagog med sig när de "flyttar" till nästa avdelning. På detta sätt följer en pedagog ett visst antal barn under hela deras förskoletid. Genom detta arbetssätt ges pedagogerna möjlighet att hela tiden utvecklas då de arbetar med nya kollegor varje läsår.